Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Ptaki i ludzie

Prowadzący: Marcin Węsiora
Odbiorcy: klasy II-VI szkół podstawowych, klasy gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne
Czas trwania zajęć: 45 min do 1,5 godziny
Miejsce: w zależności od wybranego scenariusza podanego poniżej.
Realizacja: terminy do ustalenia telefonicznie

Do wyboru maja Państwo jeden z podanych poniżej tematów:

  1. „Ptaki – fenomen świata zwierząt”
    zajęcia na sali edukacyjnej skierowane przede wszystkim do uczniów klas VI i gimnazjalnych;

Zajęcia obejmują:
- prezentacja multimedialna, praca z kartami pracy;
- Charakterystyka ptaków jako odrębnej gromady kręgowców;
- Różnice i podobieństwa ptaków z innymi gromadami zwierząt;
- ptaki i ludzie;
- ptaki we współczesnym świecie

Cel ogólny: Zapoznanie z gromadą ptaków.

Cele szczegółowe; Uczeń:
- potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować gromadę ptaków.
- potrafi wymienić cechy różniące ptaki od innych grup kręgowców;
- potrafi wymienić rolę ptaków w przyrodzie;
- potrafi wskazać rolę ptaków w świcie człowieka;
- potrafi wymienić i scharakteryzować niebezpieczeństwa, które zagrażają ptakom w dzisiejszym świecie;

  1. „Wędrówki zwierząt na przykładzie ptaków”
    zajęcia terenowe lub na sali edukacyjnej skierowane do wszystkich etapów nauczania;

Zajęcia obejmują:
- prezentacja multimedialna/ zajęcia terenowe w okolicy CIEE, praca z kartami pracy;
- naukę rozpoznawania ptaków;
- charakterystykę przyczyn migracji zwierząt;
- charakterystykę tras i sposobów migracji ptaków:
- gatunki migrujące i osiadłe.

Cel ogólny: Czym jest migracja zwierząt.

Cele szczegółowe; Uczeń:
- potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować przyczyny migracji ptaków.
- potrafi opisać pojęcie niepokoju migracyjnego;
- potrafi wymienić przygotowania ptaków do migracji;
- potrafi wskazać trasy migracji i gatunki osiadłe i migrujące;
- potrafi wymienić zagrożenia w trakcie migracji.

  1. „Zimowe dokarmianie ptaków”
    zajęcia na sali edukacyjnej i w okolicy CIEE skierowane do wszystkich etapów nauczania; zajęcia prowadzone w miesiącach październik- marzec.

Zajęcia obejmują:
- prezentacja multimedialna/ zajęcia terenowe w okolicy CIEE, praca z kartami pracy;
- naukę rozpoznawania ptaków;
- charakterystykę przyczyn migracji zwierząt;
- charakterystykę i opis gatunków ptaków spotykanych przy karmniku;
- gatunki migrujące i osiadłe;
- warunki właściwego dokarmiania ptaków.

Cel ogólny: Jak właściwie dokarmiać ptaki zimą.

Cele szczegółowe; Uczeń:
- potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować przyczyny migracji ptaków:
- potrafi wymienić i scharakteryzować wady i zalety dokarmiania ptaków;
- potrafi wskazać trasy migracji i gatunki osiadłe i migrujące;
- potrafi wymienić zasady właściwego dokarmiania ptaków.