Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Listopad 2013

Zielone pytanie w październiku brzmiało następująco: Jaką funkcję pełnią rośliny w rzece?

Flora rzek jest stosunkowo bogata. Spotyka się w nich zarówno gatunki swobodnie pływające (np. rzęsy), jak i wiele roślin przytwierdzonych do podłoża, o liściach zanurzonych i pływających (np. grążel żółty, grzybienie białe) oraz liczne rośliny szuwarowe. W rzekach występują jednak gatunki charakterystyczne dla wód płynących jak włosienicznik rzeczny, moczarka kanadyjska oraz kilka gatunków z rodzaju rdestnic. Ważna rolę odgrywają także rośliny porastające brzegi i obrzeża wód płynących jak rukiew wodna, przetacznik bobowniczek, potocznik wąskolistny, trędownik skrzydlaty, jeżogłówka gałęzista czy mozga trzcinowata.

Roślinność rzeczna posiada duże znaczenie w życiu organizmów zwierzęcych. Rośliny przeprowadzając fotosyntezę dostarczają sporej ilości tlenu do rzek i dzięki temu ułatwiają oddychanie organizmów żywych. Stanowią również ich bazę pokarmową. Flora rzeczna tworzy miejsce składania skrzeku i ikry przez płazy oraz ryby. Zwierzęta składają jaja na liściach zanurzonych w wodzie lub przyczepiają je do liści pływających. Rośliny stanowią miejsce życia wielu organizmów żywych. Ponadto łodygi, liście i korzenie roślinności przybrzeżnej są w różnym stopniu zanurzone w wodzie i tworzą biotop o słabym prądzie wody, odpowiadającym wielu gatunkom zwierząt, np. larwom ważek równoskrzydłych, chruścików czy kałużnicowatych. Rośliny pływające w głębszych miejscach dostarczają zwierzętom w kątach liści licznych schronień przed prądem. Ponadto roślinność szuwarowa stanowi żerowiska, miejsca lęgowe i kryjówki dla ryb (łosoś), płazów (traszka), gadów (żółw błotny), ptactwa wodno-błotnego (kaczka), ssaków (wydra) i innych zwierząt, prowadzących tryb życia związany z wodą. Rośliny mają również duże znaczenie ekologiczne i biologiczne. Przyczyniają się do zmniejszenia tempa erozji wgłębnej koryta rzeki. Działają jak filtr zatrzymując związki biogenne poprzez wbudowywanie ich w masę roślin, osadów i larw owadów, które po przeobrażeniu się wynoszą je ze środowiska wodnego. Flora rzeczna posiada również duże znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe.

Źródło:
  • Engelhardt W., 1998. Flora i fauna wód śródlądowych, Multico
  • Kłosowski G., Kłosowski S., 2007. Rośliny wodne i bagienne, Mulico
  • Internet
Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali: Karol Gasiński z Gdańska, Anna Martusewicz z Gdańska oraz Wojciech Piechowski z Gdyni.
 
Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
 
Oto następne pytanie: „Jak zwierzęta przygotowują się na przetrwanie zimy? Podaj 3 przykłady”.
 
Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 listopada 2013 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: stazysta.ciee@pomorskieparki.pl